ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Tyto Zásady ochrany osobních údajů specifikují:

 • pravidla ukládání a přístupu k informacím na zařízeních Uživatele využívajících cookies k poskytování elektronických služeb požadovaných Uživatelem;
 • pravidla Zpracování osobních údajů a přehled základních práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.
Respektující práva na soukromí osob pověřených společností Profit Box sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě si dovolujeme prohlásit, že získané údaje zpracováváme v souladu s národním a evropským právem a v podmínkách zajišťujících jejich bezpečnost. S cílem zajistit transparentnost procesů zpracování, které provádíme, představujeme aktuální způsob přechovávání osobních údajů ve společnosti Profit Box sp.z o.o. se sídlem ve Varšavě zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů, dále jen „GDPR“)

I. Všeobecná ustanovení

 • Správcem údajů je společnost Profit Box sp.z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-515 Varšava, ul. Żurawia 32/34, Polsko), zapsaná v Registru podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem: 0000795103, DIČ: 7010936008, IČO: 3838899 a jejich ukládání probíhá na zabezpečených serverech.
 • K výkladu pojmů se používá glosář Pravidel nebo jak je popsáno v Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Pro účely lepšího přijetí Zásad ochrany osobních údajů byly pojmy „Zákazník“, „Spotřebitel“ a „Uživatel“ nahrazeny výrazy „Vy“, následně výraz „Správce“ – „My“.
 • Respektujeme právo na soukromí a záleží nám na bezpečnosti údajů. K tomuto účelu se používá mimo jiné bezpečný komunikační šifrovací protokol (SSL).
 • Osobní údaje poskytnuté ve formuláři na vstupní stránce (www.holisten.pl) jsou považovány za důvěrné a nejsou viditelné pro neoprávněné osoby.
 • Uživatel má právo použít veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách, pokud tím nejsou porušena autorská práva. Žádná část webové stránky nesmí být použita ke komerčním účelům bez předchozího souhlasu majitele webové stránky.
 • Vlastník stránky a její autoři neodpovídají za morální a finanční ztráty vzniklé v důsledku používání obsahu na stránkách.
 • Webové stránky používají „cookies“, které se používají k identifikaci prohlížeče při používání stránky. Cookies neshromažďují žádné osobní údaje. Shromážděná data, jako je typ prohlížeče uživatele, čas strávený na webové stránce atd., slouží k analýze statistik jednotlivých webových stránek.
 • Obchodní nabídka prezentovaná na webových stránkách nepředstavuje nabídku ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku. 66 §1 Občanského zákoníku a dalších příslušných zákonných ustanovení. Každá stránka slouží pouze k informačním účelům.
 • Příslušná právní ustanovení se vztahují na všechny záležitosti, které nejsou upraveny v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

II. Správce údajů

 • Poskytovatel služby je Správcem údajů svých klientů. To znamená, že pokud máte účet na naší webové stránce nebo jste vyplnili formulář, zpracováváme nebo můžeme zpracovávat vaše údaje jako: jméno, příjmení, adresa (město, ulice, PSČ, země), e-mailová adresa, IP adresa a telefonní číslo.
 • Osobní údaje se zpracovávají:
  • v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů;
  • v souladu s implementovanými Zásadami ochrany osobních údajů;
  • v rozsahu a pro účel potřebný k vytvoření, úpravě obsahu smlouvy;
  • doplnění nebo ukončení a správné provádění služeb poskytovaných elektronicky; v rozsahu a pro účel nezbytný ke splnění oprávněných zájmů (oprávněné účely). Zpracováním nedochází k porušování práv a svobod dotyčné osoby v rozsahu a pro účel, který je v souladu se souhlasem.
 • Každá dotyčná osoba (jsme-li jejím správcem) má právo na přístup k údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, právo namítat, právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu.
 • Kontakt s osobou provádějící dozor nad zpracováním osobních údajů v organizaci Poskytovatele služeb je možný prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese: profitbox.customerservice@gmail.com
 • Poskytovatel služby má právo sdílet osobní údaje Uživatele a další údaje se subjekty oprávněnými podle platné legislativy (např. orgány činné v trestním řízení).
 • K vymazání osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.
 • Poskytovatel služby nesdílí osobní údaje s jinými subjekty, kromě těch, které jsou k tomu oprávněny podle platných právních předpisů.
 • Zavedli jsme pseudonymizaci, šifrování dat a zavedli jsme kontrolu přístupu, díky které minimalizujeme dopady možného narušení bezpečnosti dat.
 • Osobní údaje mohou zpracovávat pouze námi pověřené osoby nebo osoby, které zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme

III. Soubory Cookies

 • Webová stránka www.holisten.pl používá cookies. Jsou to malé textové soubory odeslané webovým serverem a uložené počítačovým softwarem prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webu, web rozpozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují, aby informace v nich obsažené četl pouze server, který je vytvořil. Soubory cookies proto usnadňují používání dříve navštívených webových stránek.
 • Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu používaného prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, informací o čase a datu, polohy a informací odeslaných na webovou stránku prostřednictvím kontaktního formuláře.
 • Shromážděná data se používají pro sledování a kontrolu toho, jak uživatelé používají naše webové stránky ke zlepšení fungování webové stránky, čímž se zajistí efektivnější a bezproblémová navigace. Informace o uživatelích monitorujeme pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatelů na webové stránce.
 • Soubory cookies identifikují uživatele, což umožňuje přizpůsobit obsah webové stránky, kterou používá, jeho potřebám. Zapamatováním si preferencí umožňuje vhodnou úpravu jemu adresovaných inzerátů. Používáme soubory cookies, abychom zaručili nejvyšší standard pohodlí pro naši webovou stránku a shromážděná data se používají pouze v rámci společnosti Profit Box sp.z o.o. se sídlem ve Varšavě za účelem optimalizace činností.
 • Na naší webové stránce používáme nebo můžeme používat následující soubory cookie:
  • „Nevyhnutelné“ soubory cookies, které umožňují používání služeb dostupných na webové stránce. Autentifikační soubory cookies používané pro služby vyžadující ověření na webové stránce;
  • Soubory cookies používané k zajištění bezpečnosti, například používané k odhalování podvodů v oblasti autentifikace v rámci webové stránky;
  • „Výkonnostní“ cookies, které umožňují shromažďování informací o způsobu používání webových stránek;
  • ”Funkční” cookies, umožňující “zapamatování” uživatelem zvolených nastavení a personalizaci uživatelského rozhraní, např. pokud jde o jazyk nebo region, ze kterého uživatel pochází, velikost písma, vzhled webové stránky atd.;
  • „Reklamní“ soubory cookie, které uživatelům umožňují poskytovat reklamní obsah více přizpůsobený jejich zájmům.
 • Uživatel může kdykoli zakázat nebo obnovit možnost sbírání cookies změnou nastavení ve webovém prohlížeči. Pokyny pro správu souborů cookies jsou k dispozici na: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

IV. Závěrečná ustanovení

případě změny aktuálních zásad ochrany osobních údajů budou ve výše uvedeném dokumentu provedeny příslušné úpravy.

Upozorňujeme, že prezentovaný obsah nepředstavuje lékařskou pomoc a nemůže nahradit konzultaci s odborníkem. Předložený výrobek je doplňkem stravy a nemůže být použit jako náhrada vyvážené a pestré stravy. Účinky kúry závisí na individuálních predispozicích uživatelů a mohou se v závislosti na nich lišit. Informace, historie a fotografie uvedené ve výše uvedeném reklamním textu slouží pouze k ilustraci problému. Jakákoli podobnost se skutečnými postavami je náhodná a nebyla použita záměrně. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu tak, že do 14 dnů ode dne doručení zakoupeného Zboží předloží Prodávajícímu příslušné prohlášení zaslané poštou nebo e-mailem: reklamacja.suplementy@gmail.com. Zákazník má právo na tuto e-mailovou adresu podávat reklamace neplnění nebo nesprávného plnění kupní smlouvy, zejména pokud jsou přijaté produkty v rozporu s kupní smlouvou nebo se na ně vztahuje 30 denní záruka výrobce