Pravidla webových stránek www.holisten.pl


Před zadáním objednávky na nákup produktů prezentovaných na webové stránce si pečlivě přečtěte tato pravidla. Specifikují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s používáním této webové stránky. Zadání objednávky prostřednictvím webové stránky se rovná přečtení a přijetí Ustanovení a Pravidel v plném rozsahu. Chtěli bychom vás také informovat, že webová stránka www.holisten.pl podniká kroky k ochraně práv spotřebitele.

Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu byla přiznána zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů z roku 2014, bod 827). Ustanovení smluv nevýhodnější pro spotřebitele než Ustanovení zákona o právech spotřebitele jsou neplatná a místo nich platí Ustanovení zákona o právech spotřebitele. Žádné Ustanovení těchto nařízení nejsou určena k vyloučení nebo omezení práv spotřebitelů podle povinných ustanovení zákona a jakékoli případné pochybnosti by měly být interpretovány ve prospěch spotřebitelů. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení těchto nařízení s výše uvedenými ustanoveními mají přednost tato ustanovení a měla by se uplatňovat. V případě jakýchkoli pochybností nebo otázek týkajících se těchto Pravidel nebo obsahu prezentovaného na webové stránce www.holisten.pl nás prosím kontaktujte telefonicky: + 48 32 793 60 03 (poplatek dle ceníku vašeho operátora) nebo e-mailem: profitbox.customerservice@gmail.com.

§1 Definice

Pojmy používané v pravidlech znamenají:

 • Správce webové stránky - Výrobce nebo jím označený subjekt;
 • Centrum služeb zákazníkům se nachází ve Varšavě (00-515 Varšava, ul. Żurawia 32/34, Polsko) a tento pojem označuje celou infrastrukturu používanou Prodávajícím pro hromadný kontakt se Zákazníky pomocí komunikačních prostředků uvedených v těchto Pravidlech;
 • Cena produktu - hodnota vyjádřená v peněžních jednotkách, kterou je kupující zákazník povinen zaplatit prodávajícímu za koupi produktu. Cena Produktů prezentovaná na Webové stránce zahrnuje hodnotu daně ze zboží a služeb;
 • Pracovní den - jeden den od pondělí do pátku, kromě státních svátků;
 • Objednávkový formulář - Elektronická služba ve formě interaktivního formuláře umístěného na Webové stránce a umožňujícího zadání Objednávky, zejména definováním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby;
 • Záruka výrobce - prohlášení Ručitele o kvalitě Produktu s uvedením povinností Ručitele a práv Spotřebitele v případě, že prodávaný Produkt nemá vlastnosti uvedené v záručním prohlášení zveřejněném na Webové stránce;
 • Ručitel - Profit Box sp.z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-515 Varšava, ul. Żurawia 32/34, Polsko), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem: 0000795103, DIČ: 7010936008, IČO: 383889927000000 005;
 • Klient (Spotřebitel/-é) fyzická osoba včetně Spotřebitele, která je způsobilá k právním úkonům a/nebo má nejméně 13 let, v případě, že tato osoba nedovršila věk 18 let, je potřebný souhlas jejího zákonného zástupce nebo zákonný zástupce a ii) právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení přiznávají způsobilost k právním úkonům, která používá nebo má v úmyslu používat Webovou stránku;
 • Zásady ochrany osobních údajů – soubor pravidel pro zpracování osobních údajů a pravidel ochrany soukromí, které se vztahují na Uživatele Webových stránek a jsou dostupné na této adrese: https://holisten.pl/polityka-prywatnosci.php;
 • Produkt (Produkty) - veškeré zboží a služby prezentované na webové stránce, které mohou být předmětem Objednávky Zákazníka;
 • Výrobce - Profit Box sp.z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-515 Varšava, ul. Żurawia 32/34, Polsko), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem: 0000795103, DIČ: 7010936008, IČO: 383889927000000000 );
 • Pravidla – tato Pravidla webové stránky spolu se všemi přílohami uvedenými v jejím obsahu – pokud nějaké existují;
 • Prodávající - Profit Box sp.z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-515 Varšava, ul. Żurawia 32/34, Polsko), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem: 0000795103, DIČ: 7010936008, IČO: 383889927000000000 );
 • Webová stránka- všechny funkce poskytované Správcem webové stránky v rámci domény www.holisten.pl;
 • Kupní smlouva - smlouva o prodeji Produktu (Produktů) ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem pomocí prostředků komunikace na dálku na Webové stránce;
 • Objednávka – Prohlášení vůle Zákazníka, které představuje výzvu k uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím, zaměřenou přímo na uzavření Smlouvy o prodeji na dálku prostřednictvím Webové stránky, s uvedením typu a počtu Produktů, které jsou předmětem Kupní smlouvy.

§2 Všeobecná ustanovení

 • Prodávající prodává Produkty prostřednictvím internetu pomocí Webové stránky a e-mailu, jakož i telefonicky prostřednictvím zaměstnanců Centra služeb zákazníkům se sídlem ve Varšavě (00-515 Varšava, ul. Żurawia 32/34, Polsko).
 • Objednávky na Stránce mohou provádět pouze osoby, které jsou i) starší 13 let, a má-li tato osoba méně než 18 let, je třeba souhlasu jejich zákonného zástupce a ii) právnická osoba a organizační složka, není-li právnickou osobou, jejíž zvláštní ustanovení přiznávají způsobilost k právním úkonům.
 • Všechny produkty nabízené na webové stránce jsou nové a mají záruku výrobce platnou v České republice a jsou podrobně popsány dále v těchto pravidlech.
 • Všechny ceny jsou ceny brutto a zahrnují daně a jiné poplatky podle sídla prodávajícího (Polská republika). Pokud Zákazník zadává Objednávky z území, v kterém se k dodání Produktu v souvislosti s provedením Objednávky zahrnuji dodatečné daně nebo poplatky (například clo nebo spotřební daně), povinnost zaplatit tyto daně nebo poplatky má výlučně Zákazník.
 • Cena je uvedena na Webové stránce pro každý Produkt zvlášť a může zahrnovat náklady na dopravu, cena je závazná od momentu odeslání Objednávky k realizaci. Cena je závazná pro Zákazníka i pro Prodávajícího.
 • Prodávající jako Správce webové stránky si vyhrazuje výhradní právo:
  • změny v cenách Produktů prezentovaných na Webové stránce, kromě situace uvedené v odst. 5;
  • uvedení nových produktů do nabídky;
  • provádění a zrušení propagačních a prodejních kampaní na webové stránce nebo jejich změny;
  • provádět jakékoli změny na webové stránce, jiné než ty, které jsou popsány v písmenu a-d.
 • Činnosti uvedené v odstavci 1.6 písm. a-d, může Prodávající provést bez předchozího upozornění jakýchkoli jiných subjektů a získání jejich souhlasu.
 • Ke každé objednávce je vystaven doklad o koupi (pokladní blok nebo faktura s DPH).
 • Kupní smlouva se uzavírá v souladu s polským právem a v polském jazyce mezi Kupujícím a Prodávajícím. Konsolidace, zajištění a zveřejnění podstatných ustanovení uzavřené smlouvy probíhá vytištěním a předáním faktury s DPH nebo specifikací objednávky kupujícímu.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávky neuhrazené předem, má-li pochybnosti o možnosti úhrady ze strany subjektu odpovědného za plnění kupní smlouvy, zejména pokud objednatel ve špatném úmyslu uvedl nesprávné údaje resp. údaje neexistující osoby.

§3 Ochrana osobních údajů

 • Informace o zpracování osobních údajů Klientů, kteří jsou fyzickými osobami nebo osobami Klienty pověřenými, jsou popsány v Pravidlech ochrany osobních údajů.
 • Zákazník je při použití jakýchkoli osobních údajů spadajících třetím stranám pro účely používání Webové stránky povinen zajistit, aby se s těmito údaji zacházelo v souladu se zákonem a zejména, aby byly subjekty, kterým tyto údaje patří, řádně informovány o jejich použití.
 • Pokud Zákazník používá osobní údaje patřící třetím stranám, Prodávající má právo předpokládat, že použití těchto osobních údajů je v souladu se zákonem.
 • V případě, že Zákazník neoprávněně použije osobní údaje náležející třetím osobám, a z tohoto důvodu vznikne Prodávajícímu jakákoli odpovědnost (občanskoprávní, administrativní), může být Zákazník povinen nahradit Prodávajícímu vzniklou škodu - dle obecných zásad občanského zákona.

§4 Objednávky a platby

 • Objednávka se uskutečňuje prostřednictvím webové stránky a na ní obsaženém objednávkovém formuláři nebo prostřednictvím e-mailové adresy, nebo telefonicky.
 • Objednávky lze zadávat následovně:
  • 24 hodin denně, 7 v týdnu na Webové stránce nebo prostřednictvím telefonického kontaktu na telefonním číslo +48 32 793 60 03;
  • od 8:00 do 21:00, 7 dní v týdnu, telefonicky: +48 32 793 60 03.
 • Objednávka Zákazníkem znamená, že podá ve smyslu Občanského zákoníku nabídku na koupi Produktu včetně označené Objednávky.
 • Prodávající může zákazníkovi potvrdit odeslání objednávky e-mailem nebo telefonicky. Prodávající jej může požádat i o doplnění nabídky a ověřit si jím poskytnuté údaje při zadávání Objednávky.
 • K uzavření smlouvy o prodeji Produktu uvedeného v nabídce dochází přijetím Objednávky Prodávajícím. O přijetí objednávky může prodávající kupujícího informovat e-mailem nebo telefonicky. Přijetí Objednávky k realizaci by mělo proběhnout do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Nedostatek informací ze strany Prodávajícího v této lhůtě neznamená, že Objednávka byla akceptována. Prodávající může v každém případě odmítnout přijetí Objednávky, zrušit přijetí Objednávky nebo prodloužit lhůtu pro přijetí Objednávky uvedenou výše.
 • Zákazník může provést změny v Objednávce nebo odvolat Objednávku tak, že to oznámí Prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky až do přijetí Objednávky. Prodávající může po přijetí objednávky ve výjimečných situacích, a to i na žádost zákazníka, souhlasit s opravou objednávky, zejména pokud jde o osobní údaje a počet objednaných položek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit Objednávku Produktu, jehož Cena byla nesprávně určena v důsledku nefunkčnosti programového vybavení nebo provozu Webové stránky.
 • Kupující provádí platbu za produkty následujícími způsoby platby:
  • bankovní převod - úhrada dlužné částky za Objednávku přímo na účet uvedený Prodávajícím. Název převodu musí bezpodmínečně obsahovat číslo Objednávky a případně jméno odesílatele Objednávky, což usnadní identifikaci platby. Zadání jiných údajů může znemožnit realizaci Objednávky nebo ji výrazně zpozdit;
  • Dobírka - platba na dobírku, objednávku je Zákazník povinen uhradit doručovateli při doručení zásilky na jím uvedenou adresu. Zásilka obsahující Produkt zůstává majetkem Prodávajícího, dokud Zákazník nezaplatí celou částku splatnou na základě Objednávky, včetně nákladů na dopravu, pokud nějaké existují.
 • Dnem přiznání Ceny spolu s případnými náklady na dopravu je datum připsání částky na bankovní účet Prodávajícího.
 • Zvolí-li si Zákazník platbu na dobírku, zmocňuje Prodávajícího k úhradě všech nákladů na dopravu a zavazuje se je vrátit Prodávajícímu, pokud Cena objednávky zahrnuje i náklady na dopravu.
 • Pokud si Zákazník nepřevezme jím objednané Produkty a Objednávka byla Prodávajícím potvrzena a způsob platby byl zvolen dobírkou, je Prodávající oprávněn účtovat Zákazníkovi náklady na dopravu a balné.
 • Pokud se po zadání Objednávky ukáže, že objednaný Produkt je momentálně nedostupný, bude Zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky. V případě takové situace se Zákazník rozhodne o její realizaci (prodloužení čekací doby nebo zrušení Objednávky).

§5 Doručení

 • Po provedení činností uvedených zejména v §4 těchto Pravidel Zákazníkem je Prodávající povinen dodat Produkt bez vad.
 • Doba vyřízení objednávky je 1-7 pracovních dnů. Časem splnění objednávky se rozumí doba ode dne přijetí Objednávky do dne, kdy subjekt pověřený Prodávajícím doručením zásilky obsahující Produkt doručí nebo vytvoří možnost převzetí zásilky Zákazníkem. Tato doba se prodlužuje o dobu mezi přijetím Objednávky a zaplacením Ceny spolu s případnými náklady na dopravu Zákazníkem, pokud si Zákazník nezvolil platbu na dobírku.
 • Podmínkou zaslání Produktu je zaplacení celkové Ceny Zákazníkem spolu s případnými náklady na dopravu, pokud si Zákazník nezvolil platbu na dobírku.
 • Z důležitých důvodů (např. nepříznivé povětrnostní podmínky) je doba vyřízení objednávky uvedena v odst. 2.2 lze prodloužit. V takovém případě Prodávající informuje Zákazníka s uvedením důvodu prodlení a pravděpodobnou dobou vyřízení Objednávky.
 • Prodávající doručuje zásilky Zákazníkovi prostřednictvím kurýrní společnosti zvolené v souladu s Objednávkou a neumožňuje osobní odběr objednávek.
 • Zásilky jsou doručovány v Polsku a jiných zemích Evropské unie (za příplatek za mezinárodní zásilky).
 • Zákazník je povinen převzít objednané zboží a uhradit dlužné částky za objednané zboží v souladu se zvolenou formou platby.
 • Při převzetí zásilky je Zákazník povinen za přítomnosti doručovatele:
  • Zkontrolovat obecný stav zásilky;
  • Zkontrolovat, zda je obal originální;
  • Zkontrolovat, zda je obal neporušený;
  • Pokud je zásilka neporušená a v původním obalu, otevřete balík a zkontrolujte, zda obsah odpovídá objednávce a zda produkt není poškozen.
 • V případě, že obal není originální nebo je poškozený, obsah neodpovídá Objednávce nebo je poškozený Produkt, je Zákazník povinen zásilku odmítnout převzít, sepsat protokol a neprodleně kontaktovat Prodávajícího. Protokol podepisuje doručovatel a objednatel. Protokol by měl obsahovat:
  • Datum a čas, místo sepsání protokolu;
  • Označení doručovatele a Objednatele (jméno, příjmení, rodné číslo) a adresa bydliště Objednatele;
  • Číslo objednávky;
  • Označení společnosti, která doručovací službu vykonává;
  • Označení produktu;
  • Podrobný popis poškození - uveďte, který díl nebo komponent je poškozen az čeho poškození sestává, a pokud díly nebo komponenty chybí - uveďte chybějící díly, pokud díl nebo komponent je jiný než objednaný - uveďte, které díly nebo komponenty jsou jiné nebo poškozené.

§6 Odstoupení od smlouvy

 • Spotřebitel může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu předložením příslušného prohlášení Prodávajícímu do 14 dnů ode dne doručení zakoupeného Zboží. K dodržení výše uvedené lhůty stačí zaslat Prohlášení o odstoupení od smlouvy před jejím uplynutím adresovaném Prodávajícímu na adresu: Profit Box sp.z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-515 Varšava, ul. Żurawia 32/34, Polsko) nebo e-mailem: profitbox.customerservice@gmail.com.
 • V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neplatnou.
 • Pokud Spotřebitel podá Prohlášení o odstoupení od smlouvy dříve, než Prodávající přijme jeho nabídku, tato nabídka přestává být pro Smluvní strany závazná.
 • Pokud si spotřebitel při zadávání objednávky zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které tím vznikly.
 • Přímé náklady na vrácení Produktu v souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od smlouvy Spotřebitelem nese Prodávající. Spotřebitel je povinen vrátit Produkt na náklady Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Aby bylo dodrženo vše výše zmíněné Zboží stačí vrátit před uplynutím výše uvedených lhůt. Vrácený produkt nemůže mít stopy používání, zejména používání Zboží způsobem nasvědčujícím tomu, že bylo otevřeno, zboží musí být výrobně zabaleno, což znamená, že Spotřebitel je povinen zaslat Zboží zpět v nepoškozeném obalu, v jakém jej převzal. Spotřebitel je povinen zvolit si formu a způsob doručení Produktu, které umožní Produkt a jeho obal řádně zajistit proti poškození.
 • V případě odstoupení spotřebitele od Smlouvy prodávající vrátí cenu a nejlevnější běžné náklady na doručení objednávky do 14 dnů ode dne doručení vyjádření Spotřebitele. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné další náklady. Prodejce však může pozdržet vrácení peněz, než zakoupený Produkt bude vrácen.
 • Vzorové prohlášení o Odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 2.1 těchto Pravidel a je dostupné na Webové stránce.
 • Prodávající neodpovídá za použití Produktu v rozporu s jeho určením, zejména používáním Produktu v rozporu s doporučeními na Produktu nebo na přiloženém letáku.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že nemá k dispozici dostatečný počet produktů potřebných k řádnému vyřízení spotřebitelské objednávky, přičemž tento stav nastal při realizaci objednávky. V takové situaci je Prodávající povinen informovat Spotřebitele o výše uvedených okolnostech a vrátit mu uhrazené finanční prostředky tak, jak je uvedeno výše v části pokrývající nerealizovanou část Objednávky.

§7 Reklamace

 • Zákazník má právo podat stížnost na neplnění nebo nesprávné plnění kupní smlouvy, zejména jsou-li přijaté produkty v rozporu s kupní smlouvou nebo se na ně vztahuje záruka výrobce.
 • Jakékoliv reklamace z důvodů uvedených v odst. 1, Zákazník předá na adresu Prodávajícího: Profit Box sp.z o.o. se sídlem ve Varšavě (00-515 Varšava, ul. Żurawia 32/34, Polsko) nebo e-mailem: profitbox.customerservice@gmail.com.
 • Spotřebitelé mají nárok na složení reklamace v rámci záruky výrobce a na vrácení nákladů, pokud:
  • zakoupili u Prodávajícího alespoň jedno balení Produktu obsahující minimálně 30 kapslí;
  • uplatnili reklamaci nejdříve 21 dní a nejpozději 28 dní po obdržení zásilky obsahující Produkt;
  • podali reklamaci na adresu uvedenou v odst. 2, přičemž reklamace obsahuje údaje uvedené v odst. 1 písm. 4;
  • používali Produkt po celou dobu léčby v souladu s doporučeními uvedenými na obalu, letáku nebo zveřejněným na Webové stránce.
 • Reklamace by měla obsahovat:
  • jméno a příjmení Objednatele;
  • číslo objednávky s datem jejího podání a přijetí;
  • telefonní číslo;
  • adresa (město, PSČ, ulice, číslo domu / bytu)
  • číslo bankovního účtu;
  • celkový počet a typ objednaných produktů;
  • celková hodnota Objednávky;
  • informace o hmotnosti osoby podstupující léčbu před jejím zahájením a v každý den používání Produktu;
  • informace o léčivých přípravcích, doplňcích a stravě používaných během léčby, zejména stanovením zkonzumovaného množství ve formě jídla a kalorických nápojů každý den léčby;
  • popis činnosti produktu:
  • popis formy a způsobu přijetí Produktu.
 • Pokud reklamující zákazník nesplní některou z podmínek uvedených v předchozích odstavcích, prodávající si vyhrazuje právo reklamaci neuznat.
 • Podkladem pro reklamaci nemůže být rozdíl mezi vzhledem Produktu prezentovaného na Webové stránce a tím, který Zákazník obdržel v důsledku vyplnění Objednávky, pokud tento rozdíl neovlivňuje fungování a účel Produktu.
 • Pokud Prodávající obdrží řádně vyplněnou reklamaci, a tudíž budou uznány nároky Zákazníka v rámci Záruky výrobce, Zákazník obdrží adresu, na kterou má vrátit obal Produktu. Obal je třeba vrátit do 7 pracovních dnů. Pokud tak neučiníte, reklamace nebude uznána.
 • Uznání reklamace v rámci záruky výrobce se vztahuje pouze na právo požadovat vrácení peněz za nákup jednoho Produktu objednaného jedním Zákazníkem v rámci první Objednávky, bez ohledu na celkový počet Produktů tvořících jednu Objednávku. Pokud Objednávka sestávala z Produktů s různými cenami, úhrada se odvíjí od Ceny nejlevnějšího Produktu. Vrácená částka nezahrnuje náklady na dopravu a balení Produktu.
 • Pokud si Zákazník objedná více Produktů a zjistí, že Produkt je po prvním měsíci používání neúčinný, je Zákazník oprávněn vrátit Prodávajícímu všechny Produkty, na které se Objednávka vztahuje. Prodávající následně vrátí Zákazníkovi Cenu jednoho použitého Zboží sníženou o náklady na dopravu a balné, pokud Zákazník zašle zpět Prodávajícímu všechny zbývající (kompletní), neotevřené obaly obsahující Výrobky tvořící Objednávku a splňují požadavky uvedené v odstavci 3 písm. c-d a odst. 1 písm
 • Zákazník je povinen v důsledku přijetí reklamace Produktu zvolit takovou formu a způsob doručení, které umožní Produkt a jeho obal řádně zajistit proti poškození.
 • Prodávající se zavazuje posoudit reklamaci do 14 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace na adresu uvedenou v odst. 2. Prodávající je povinen o výsledku reklamačního řízení informovat zákazníka písemně, telefonicky nebo e-mailem.
 • V případě uznání reklamace Prodávající neprodleně vrátí zákazníkovi částku za nákup jednoho Produktu bez ohledu na počet Produktů zahrnutých v jedné Objednávce bankovním převodem na jím uvedený bankovní účet v reklamaci. Vrácenou částku může Prodávající snížit o náklady na dopravu a balné. V případě, že zákazník uskuteční platbu na dobírku, může být vrácená částka v této souvislosti provedena nejdříve 7 pracovních dnů po přijetí platby prodávajícím.
 • V případě, že zákazník zadá objednávku a zaplatí ji kreditní nebo debetní kartou a v oprávněné bance iniciuje proces vrácení peněz, prodávající si vyhrazuje právo pozastavit reklamační řízení až do výsledku řízení ze strany banky. Je-li platba akceptována autorizovanou bankou, pak takový Zákazník nemá nárok na práva dle odst. 2. 1 a násl., a to zejména vrácení peněžní částky v jakékoli části za Objednávku, která je předmětem reklamace.
 • Je-li základem reklamace poškozený Produkt nebo jeho obal, ke kterému došlo při doručování Objednávky Zákazníkovi a on za něj neodpovídá, je Zákazník oprávněn Produkt doručit na adresu uvedenou v odst. 2. 2, podepsaný Objednatelem a osobou doručující, spolu s reklamací je třeba doručit i škodní protokol. Při splnění výše uvedených požadavků má Zákazník právo na bezplatnou výměnu Produktu za nezávadný nebo na vrácení peněžní částky.
 • Právo uplatnit nároky v soudním řízení je možné po vyčerpání možností reklamačního řízení.

§8 Další informace

 • Obsah prezentovaný na webové stránce www.holisten.pl nepředstavuje lékařskou pomoc a nemůže nahradit konzultace s odborníkem. Předložený výrobek je doplňkem stravy a nemůže být použit jako náhrada vyvážené a pestré stravy.
 • Produkty prezentované na Webové stránce mohou nejúčinněji fungovat, když vedete zdravý životní styl spolu s jejich používáním, což je třeba chápat jako soulad s aktuálně platnými směrnicemi pro zdravou a vyváženou stravu a aktivní životní styl. Léčba doplňky stravy se nedoporučuje u dospívajících v dospělosti, těhotných a kojících žen. Zatím nebyl zaznamenán negativní vliv na zdraví žádného z Produktů, ale v případě pochybností nebo jakýchkoli stížností ihned kontaktujte svého lékaře.
 • V případě nesprávného použití některého z Produktů prezentovaných na Webové stránce nebo v případě použití v rozporu se způsobem použití uvedeným na obalu Produktu nebo přiloženém letáku, Prodávající neodpovídá za následky takového použití.

§9 Závěrečná ustanovení

 • Veškeré informace zveřejněné na webové stránce, fotografie produktů a ochranné známky výrobce jsou chráněny autorským právem. Je zakázáno je kopírovat a šířit, používat ke komerčním účelům nebo prezentovat je bez souhlasu vlastníků.
 • Prodávající vynaloží maximální úsilí na to, aby informace zveřejněné na Webové stránce odpovídaly skutečnému stavu, zejména s ohledem na vlastnosti a ceny Produktů. Jakékoli vady a omyly v tomto směru nemohou být důvodem k jakékoli reklamaci.
 • Všechny spory budou Strany řešeny smírem, a pokud by taková dohoda nebyla možná, bude spor řešen příslušným obecným soudem.
 • Odesláním objednávky souhlasíte s ustanoveními těchto pravidel.
 • Všechny informace na webové stránce www.holisten.pl nepředstavují nabídku ve smyslu Občanského zákoníku, ale pouze výzvu k předkládání nabídek Spotřebitelům prostřednictvím webové stránky
 • Ve věcech, na které se nevztahují předpisy, platí ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, zákona o právech spotřebitelů, zákona o ochraně osobních údajů, zákona o autorském právu a právech s ním souvisejících, občanského zákoníku a jiných kogentních ustanovení polského práva.

Upozorňujeme, že prezentovaný obsah nepředstavuje lékařskou pomoc a nemůže nahradit konzultaci s odborníkem. Předložený výrobek je doplňkem stravy a nemůže být použit jako náhrada vyvážené a pestré stravy. Účinky kúry závisí na individuálních predispozicích uživatelů a mohou se v závislosti na nich lišit. Informace, historie a fotografie uvedené ve výše uvedeném reklamním textu slouží pouze k ilustraci problému. Jakákoli podobnost se skutečnými postavami je náhodná a nebyla použita záměrně. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu tak, že do 14 dnů ode dne doručení zakoupeného Zboží předloží Prodávajícímu příslušné prohlášení zaslané poštou nebo e-mailem: reklamacja.suplementy@gmail.com. Zákazník má právo na tuto e-mailovou adresu podávat reklamace neplnění nebo nesprávného plnění kupní smlouvy, zejména pokud jsou přijaté produkty v rozporu s kupní smlouvou nebo se na ně vztahuje 30 denní záruka výrobce